ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

Inbokss Ltd.

ਪਤਾ: 15 Matrozu Street, Riga, LV-1048

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 40003560720

VAT ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਨੰਬਰ: LV40003560720

ਬੈਂਕ: A/S Swedbank HABALV22

ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ.: LV47HABA0551001495008

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ.: +371 67359627

ਫ਼ੈਕਸ: +371 67359504

ਈ-ਮੇਲ: [email protected]

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੌੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਲਾਤਵੀਅਨ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ